Waarom Federalisme?

[English] [Français]

Wat is federalisme?

Kort gezegd bestaat federalisme uit het uitvoeren van democratie op alle bestuursniveaus. Het kernprincipe dat hiervoor wordt gebruikt is ‘subsidiariteit’ oftewel het streven om beleid uit te voeren op het bestuursniveau dat het meest efficiënt én het dichtst bij de burger staat. Samen met dit beleid zou ook de democratische kant ervan op dit niveau moeten worden georganiseerd. Enkel wanneer het beleid en de noodzakelijke democratische uitvoering niet op het laagst mogelijke bestuursniveau kan worden georganiseerd, zou het mogelijk moeten zijn dit op een hoger bestuursniveau toe te passen. Dit is in onze ogen vaak het geval met complexe zaken zoals defensie en monetair, economisch, industrieel en  milieubeleid.

Wij als federalisten zijn er van overtuigd dat een steeds groeiende globalisering gepaard moet gaan met een gelijklopende democratische vertegenwoordiging op globaal niveau. Ook op het Europese niveau krijgen we te maken met een sterke Europeanisering, wat echter niet ten koste mag gaan van een democratische vertegenwoordiging. Daarvoor pleiten we ervoor om een democratie op te bouwen waarin de Europese burgers centraal staan, en niet enkel de Europese staten.

Waarom federalisme?

Voor Vrede

Het federalistische gedachtegoed is gebaseerd op de creatie van een vreedzame wereldorde met een bestuur dat de vorm heeft van een multilateraal samenwerkingsverband en niet gedomineerd wordt door conflicten. Het federalisme streeft een samenlevingsvorm na waarin mensen en gemeenschappen vreedzaam kunnen samenleven met respect voor elkaars identiteiten en verschillen, of kort gezegd: een ‘samenleving verenigd in diversiteit’. Het is op deze manier dat Europa er in zal slagen om het grootste vredesproject ooit te realiseren.

Leuven07Immanuel Kant merkte met zijn Idea of a Universal History on a Cosmopolitan Plan reeds in 1784 op dat “Peace cannot be attained without a federation of peoples, in which even the weakest member can look for its rights and security not to its own power or adjudication, but to this great confederation, to the united power and the adjudication of the collective will.”

Voor Democratie

Eén van de grootste prioriteiten van JEF is het beschermen van de democratische waarden in de internationale besluitvorming. JEF laat dit blijken door middel van acties zoals de jaarlijkse ‘Free Belarus actie’ maar tevens door het promoten van federalisme als een oplossing voor problemen op vlak van transparantie, democratie, consistentie, efficiëntie en duidelijkheid binnen de Europese instellingen. Om te kunnen spreken van de EU als een echte democratische politieke entiteit zou de Europese Commissie bijvoorbeeld moeten worden omgevormd tot een verkozen en verantwoordelijke Europese regering. Om deze manier zal ze er beter in slagen om de EU te vertegenwoordigen en de belangen van zijn burgers te verdedigen in een sterke geglobaliseerde wereld.

Gemeenschappelijke problemen vragen gemeenschappelijke oplossingen

We leven vandaag in een geglobaliseerde wereld waar economische, culturele, politieke en milieu-uitdagingen niet zijn op te lossen door enkel binnen de nationale landsgrenzen te zoeken naar oplossingen. De problemen die hiermee gepaard gaan hebben vaak een invloed op vele mensen, het is dan ook van cruciaal belang op over de nationale grenzen heen op zoek te gaan naar oplossingen. Gemeenschappelijke instellingen zoals de VN en de EU zouden nog meer moeten worden versterkt om zo grensoverschrijdende problemen aan te pakken. Maar zoals eerder gesteld moet beslissingen worden genomen op het meest efficiënte niveau en bovendien zo dicht mogelijk bij de burgers. JEF draagt het subsidiariteitsbeginsel dan ook hoog in zijn vaandel.

Eén stem in de wereld

Op dit moment heeft Europa het vaak moeilijk om met één duidelijke stem te spreken. Een Europa dat opereert als een eenheid moet het echter mogelijk maken dat het een belangrijke speler blijft op het internationale toneel en het klaar staat om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om af te stappen van de nationalistische reflex die we anno 2013 nog al te vaak terug vinden in het Europese beleid, bijvoorbeeld op vlak van buitenlands beleid of het landbouwbeleid. Het vetorecht dat nu nog in verschillende domeinen kan worden gebruikt door de lidstaten moet worden vervangen door een meer democratische beslissingsmethode en zo politieke patstellingen te vermijden in plaats van ze te veroorzaken. Door te spreken met één stem zal het voor Europa mogelijk zijn om een actievere rol op zich te nemen in onder andere het internationaal recht, mensenrechten, de klimaatsverandering en globale rechtvaardigheid.

European federalism
De federalistische vlag — Geïntroduceerd op het Congres van Den Haag in 1948

Leave a Reply